Home Web Developer & Designer Tổn thất hack website: Mức phí đáng báo động cho các doanh nghiệp